Upadłość konsumencka

Upadłości konsumenckie

Zadłużenie dosłownie odsuwa wielu konsumentów na margines życia zawodowego i społecznego, komplikuje relacje rodzinne, piętrzy stres, stając się wielokrotnie przyczyną swoistej niemocy. Sytuacja braku płynności finansowej toczy się nieraz niezależnie od intencji osób zadłużonych. Odsetki narastają, o swoje upominają się kolejni wierzyciele. Wydaje się, że nic nie można zrobić, by ratować sytuację. Jest jednak inaczej – w krytycznym momencie można i trzeba skorzystać z pomocy ekspertów wyspecjalizowanych w pomocy zadłużonym poprzez wskazanie sposobu poradzenia sobie z zadłużeniami. Mamy bowiem w takich okolicznościach do dyspozycji rozwiązanie prawne w postaci upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – droga wyjścia z szarej strefy

Upadłość konsumencka jest sformalizowaną procedurą przeznaczoną dla osób niewypłacalnych, które chcą wyjść z szarej strefy i dokonać formalnego oddłużenia poprzez jego redukcję lub całościowe umorzenie.

Podstawy prawne procedury upadłościowej określa polskie prawo upadłościowe zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r., i znowelizowane w marcu 2020 roku. Ustawodawca, aktualizując przepisy, miał na celu ułatwienie procesu wychodzenia z zadłużenia. Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta bowiem liczba Polaków sięgających po to narzędzie pomocy prawnej. W statystykach resortu sprawiedliwości znajdziemy takie dane:

  • rok 2016: ogłoszono 4,5 tys. upadłości, złożono prawie dwa razy tyle wniosków;
  • rok 2017: ogłoszono 5,5 tys. upadłości, złożono ponad 11 tys. wniosków;
  • rok 2018: ogłoszono 6,5 tys. upadłości, złożono niemal 13 tys. wniosków.

By zobrazować sytuację, warto przedstawić sytuację liczbowo. W roku 2018 w ramach procedury upadłości konsumenckiej umorzono 732,4 mln zł długów konsumenckich, wśród których gros stanowiły kredyty konsumpcyjne i zadłużenia kredytowe, między innymi hipoteczne kredyty mieszkaniowe. Cześć osób, które zdecydowały się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie była w stanie spłacać jednocześnie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych – dlatego szukały pomocy dla zadłużonych.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Jeśli zastanawiasz się, jak wyjść z długów, mamy dla Ciebie odpowiedź – to upadłość konsumencka osób fizycznych. Cała procedura jest sformalizowana, często czasochłonna, dlatego przedstawiamy ją w przejrzystej, uporządkowanej formie – jak to wygląda krok po kroku.

Konsultacja ze specjalistami – w czasie spotkania przedstawiasz dokumentację, którą posiadasz, my ją analizujemy i przygotowujemy optymalny plan działania. Po tym, jak Ciebie z nim zapoznamy, odpowiadamy na wszystkie pytania, wyjaśniamy kwestie proceduralne; w momencie, w którym decydujesz się na współpracę z nami, dbamy o wszystkie dalsze szczegóły.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką – dłużnik składa wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, wnosząc jednocześnie opłatę w wysokości 30 zł. Jeśli jego majątek nie jest wystarczający, koszty te pokrywane są ze Skarbu Państwa. Wniosek musi zawierać: opis okoliczności uzasadniających jego złożenie, zupełny wykaz majątku oraz jego szacunkową wycenę, spis wierzycieli wraz ze wskazaniem wysokości i terminów spłaty.

Stwierdzenie istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości – aby sąd ogłosił upadłość, musi zaistnieć sytuacja niewypłacalności, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami na etapie rozpatrywania wniosku sąd nie będzie badał, jakie przyczyny doprowadziły do jej powstania. Będą one miały znaczenie dopiero, kiedy zapadnie postanowienie o ogłoszeniu upadłości przy ustalaniu planu spłat.

Ustalenie listy wierzycieli, likwidacja majątku – kwestie te leżą w gestii syndyka, który spienięża majątek.

W tym momencie sąd może już podjąć decyzję o tym, jak potoczą się dalsze losy dłużnika. Możliwe są 4 scenariusze.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli – dojdzie do niego, jeśli upadły nie doprowadził umyślnie do niewypłacalności ani nie zwiększył jej stopnia w skutek rażąco niedbałego zachowania. Wówczas plan spłaty rozłożony zostanie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy; po jego wykonaniu część zobowiązań ustalona przez sąd zostanie umorzona. Gdyby natomiast okazało się, że upadły przyczynił się do powstania niewypłacalności, plan spłaty zostanie ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli – sąd wyda takie postanowienie w sytuacji, w której sytuacja osobista upadłego będzie wskazywała jego trwałą niezdolność do wykonywania jakichkolwiek spłat. Gdy istnieje masa upadłościowa, zostaje podzielona tak, by powstał plan spłaty wierzycieli; zobowiązania niewykonane w wyniku planu spłaty zostają umorzone.

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli – decyzja taka zapadnie, kiedy stwierdzona zostanie niezdolność upadłego do dokonywania spłat, która wynika z jego osobistej sytuacji niemającej jednak trwałego charakteru. W okresie 5 lat od tego momentu: upadły pozbawiony jest możliwości wykonywania czynności prawnych w odniesieniu do swojego majątku, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową; ma obowiązek składać coroczne sprawozdanie dotyczące jego sytuacji majątkowej oraz zawodowej. Jeżeli w ciągu tego okresu ani upadły, ani jego wierzyciele nie złożą wniosku o ustalenie planu spłaty, zobowiązania upadłego ulegną umorzeniu.

Odmowa ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań – sąd wyda decyzję odmowną, jeśli stwierdzi, że: 1) upadły doprowadził do niewypłacalności własnym niefrasobliwym zachowaniem, jeśli przyczynił się do jej zwiększenia poprzez celowe trwonienie majątku i samowolne nieregulowanie zobowiązań; 2) w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości toczyło się w sprawie upadłego inne postępowanie upadłościowe, w wyniku którego umorzono część jego zobowiązań lub całość; wyjątek stanowią tu sytuacje uzasadnione względami humanitarnymi i względami słuszności.

Dzięki temu, że finanse, ekonomia i prawo nie mają przed nami tajemnic, łączymy siły, by zaplanować i przeprowadzić postępowanie, które niekorzystną sytuację, na pozór bez wyjścia, zmieni w szansę wyjścia na prostą.

Sprawy, które rozwiązaliśmy

Potrafimy wiele osiągnąć i pokazujemy Ci to, aby udowodnić, że nie ma sytuacji bez wyjścia.
Poniżej prezentujemy kilka przykładów z naszej codziennej praktyki.

Firma X. Majątek ok. 30 mln. zł. Złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną. W wyniku podjętych działań dłużnik podjął jeszcze działalność gospodarczą pod nadzorem syndyka wypracowując zysk po dwóch latach na poziomie 800 tys. zł. Mając jednak na uwadze, iż zadłużenie wobec wszystkich wierzycieli przekraczało 40 mln. zł, majątek spółki został sprzedany jako całe przedsiębiorstwo a wierzyciele zaspokojeni w wysokości 90%.

Firma Y. Majątek 12 mln. zł. Złożyła wniosek o przyśpieszone postępowanie sanacyjne. Sporządzono plan restrukturyzacyjny. Wierzyciele przegłosowali układ i po roku firma nadal prowadzi działalność gospodarczą spłacając wierzycieli (termin 6 letni) w ramach planu restrukturyzacyjnego. Prawdopodobnie spłata wierzycieli nastąpi przed wyznaczonym terminem.

Firma Z. Majątek 50 tys. zł. Firma transportowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Po wyznaczeniu syndyka i sporządzeniu planu likwidacyjnego jak też spisu inwentarza, przeprowadzono proces likwidacji. Upadłość trwała rok. W wyniku zakończenia postępowania upadłościowego dłużnik został zwolniony z 50% swoich długów.

Upadłość konsumencka – wniosek przygotowany dłużnikowi, który miał 26 wierzycieli. Dłużnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zamknął. W wyniku złożonego wniosku sąd ogłosił upadłość a w konsekwencji wyznaczył 2 letni plan spłaty – rata do spłaty 250,00 zł miesięcznie. Upadły po dwuletniej spłacie został zwolniony w 99% ze swoich długów.

Sprawdź nas

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sytuacją ostateczną, ale nie niemożliwą. To instrument prawny, który staje się coraz bardziej dostępny i po który sięga coraz więcej zadłużonych osób. Procedury są jednak złożone, długotrwałe, dlatego wymagają doświadczonej asysty – znajdziesz taką w Grupie Doradczej Copmertus. Zapraszamy do skonsultowania swojej sytuacji ze specjalistami, którzy znajdą najlepsze dla Ciebie wyjście z patowej sytuacji.

Nasi klienci mogą skoncentrować się w 100% na wizji rozwoju swojego biznesu,

my zajmiemy się resztą.

  • compertus_key_visyal23_14

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Nasi specjaliści od upadłości konsumenckiej

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że decydując się na ogłoszenie upadłości, decydujesz się też na radykalne zmiany w życiu. W momencie wszczęcia postępowania tracisz nadzór nad majątkiem, który podlega likwidacji – dotyczy to wszelkich nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości (auto), a także akcji, udziałów w spółkach, jak również pobieranej pensji, której część podlega zajęciu. Jako dłużnik tracisz także możliwość dysponowania majątkiem poza nabywaniem produktów koniecznych do codziennego życia, jak żywność i środki czystości. Oczywiste jest, że zdecydowanie się na ogłoszenie upadłości jest decyzją trudną, wpływającą na sytuację prawną i materialną całej rodziny.

Zapewniamy jednak, że mamy wiedzę i doświadczenie, by przeprowadzić Cię przez cały proces w sposób świadomy i najlepiej zabezpieczający Twoje interesy. Możesz zaufać naszym specjalistom – przedstawiamy tu ich kompetencje:

 

Jacek Kondratowicz

Wszechstronnie przygotowany profesjonalista: prawnik, ekonomista, doradca restrukturyzacyjny, zarządca, nadzorca sądowy, likwidator, syndyk, członek rad nadzorczych; specjalizuje się w sprawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym; przeprowadził wiele procesów upadłościowych na różnych zasadach (likwidacyjnych, układowych, sanacyjnych, prepack). Pełnił funkcję managera w międzynarodowych instytucjach finansowych odpowiedzialnych za kierowanie finansowania przedsiębiorstw małych i średnich; kierował restrukturyzacją i windykacją należności w dużych instytucjach finansowych.

Sebastian_Uryn

 

 

Sebastian Uryn

Finansista i ekonomista, doświadczony doradca finansowy specjalizujący się w finansowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przeprowadzał projekty Project Finance dla spółek celowych. Aktywnie inwestuje na rynku nieruchomości, nie bojąc się zawiłych sytuacji prawnych.

GRUPA DORADCZA COMPERTUS Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

ul. Jerzego Waszyngtona 32 lok. 8U